مشعل

MASHALGAZOEEL

گازوئیل سوز
MASHALID2800

دوگانه سوز
MASHAL01DRYER

گاز سوز
KHATEGAZ