محصول طول
L
عرض
D
ارتفاع
H
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۱۲ ۶۲ ۷۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۱۲ ۶۲ ۷۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۰۵ ۷۰ ۷۷
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۰۵ ۷۰ ۷۷
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۴ ۷۰ ۷۷
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۴ ۷۰ ۷۷
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۱ ۸۱ ۹۱
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۱ ۸۱ ۹۱
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری با درب قفل دار ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۲۴ ۱۳۵
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۲۴ ۱۳۵
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۷۵۰۰ لیتری ۳۷۵ ۱۹۰ ۲۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۰۰۰۰لیتری ۴۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰۰ لیتری ۳۵۰ ۲۱۰ ۲۲۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰۰ لیتری ۴۰۰ ۲۴۰ ۲۵۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۵۰۰۰ لیتری ۷۱۰ ۱۹۰ ۲۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۲۰۰۰۰ لیتری ۹۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۳۰۰۰۰ لیتری ۱۴۴۰ ۱۹۰ ۲۰۰
مخازن عمودی * قطر ارتفاع
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۲
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۲
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۲
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۲
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۵ ۱۱۹
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۵ ۱۱۹
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۷۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۷۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۲
مخزن پلی اتیلن تک لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۲
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۱۲
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۱۲
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۱
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۱
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۲ ۱۸۸
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۲ ۱۸۸
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۸
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۸
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند ۵۰۰۰ لیتری * ۱۸۸ ۲۲۵
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند ۵۰۰۰ لیتری * ۱۸۸ ۲۲۵
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۶۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۹۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی سه لایه ۲۰۰۰۰ لیتری * ۳۰۰ ۴۲۰
مخازن مکعبی طول عرض ارتفاع
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۲۳۰ لیتری ۶۰ ۴۰ ۱۲۵
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۲۳۰ لیتری ۶۰ ۴۰ ۱۲۵
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۳ ۶۳ ۱۴۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۳ ۶۳ ۱۴۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی ۲۰۰۰ لیتری ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی ۲۰۰۰ لیتری ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰
>مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵
وان پلی اتیلن طول عرض (قطر) ارتفاع
وان پلی اتیلن ۶۰ لیتری PL ۷۳ ۷۳ ۱۷
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری KU ۶۷ ۶۷ ۴۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵ ۲۶
وان پلی اتیلن ۱۵۰ لیتری KU ۹۹ ۶۹ ۴۱
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری KU ۱۰۰ ۶۸ ۵۱
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری PL ۹۸ ۶۶ ۵۱
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری PL ۱۳۸ ۸۴ ۶۳
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری KU ۱۴۴ ۸۹ ۶۱
وان پلی اتیلن ۷۰۰ لیتری KU ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹
وان پلی اتیلن ۸۰۰ لیتری PL ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری KU ۲۱۱ ۱۰۰ ۷۱
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری PL ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷
وان پلی اتیلن ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹
وان پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱
وان پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷

 

 

 

درباره admin